Obchodní podmínky

PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU TENNIS-ZONE.CZ

Platné od 03.01.2022.

OBSAH:
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
3. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
4. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATBY PRODUKTŮ
5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁNÍ A ODBĚRU PRODUKTU
6. REKLAMACE PRODUKTU
7. POSTUPY MIMOSOUDNÍ STÍŽNOSTI A NÁPRAVY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM
8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ
9. USTANOVENÍ PRO PODNIKATELE
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ

Internetový obchod www.tennis-zone.cz se stará o práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitelů. Ustanovení smlouvy, která jsou méně výhodná pro spotřebitele, než ustanovení zákona o právech spotřebitelů jsou neplatná a místo nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Ustanovení těchto obchodních podmínek proto nemají za cíl vylučovat nebo omezovat jakákoli práva spotřebitele podle kogentních právních ustanovení a jakékoli pochybnosti, které můžete mít, by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli nesouladu ustanovení těchto obchodních podmínek s výše uvedenými ustanoveními mají tato ustanovení přednost a použijí se.


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod dostupný na internetové adrese www.tennis-zone.cz provozuje společnost STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa se sídlem ve Varšavě (adresa sídla a doručovací adresa: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) zapsaná v rejstříku podnikatelů pod číslem národního soudního rejstříku 0000545256; rejstříkový soud, u kterého jsou uloženy záznamy společnosti: Okresní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; NIP 7010469498; REGON: 360859723; e-mailová adresa: info@tennis-zone.cz a telefonní číslo: (+48) 22 823 37 48
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím Internetový obchod, pokud není v pravidlech stanoveno jinak, a jsou určeny pouze spotřebitelům nebo podnikatelům.
1.3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém obchodě v souvislosti s implementací ustanovení těchto pravidel je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, po dobu a na základě důvodů a zásad uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně základu, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o použití souborů cookie a analytických nástrojů v Internetovém obchodě. Používání Internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Uživatelem služby nebo Zákazníkem dobrovolné, s výjimkou výjimek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).
1.4. Definice:
1.4.1. PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLA – všechna zavazadla, která může cestující předložit celním orgánům při vstupu na území země, jakož i zavazadla, která později předloží celnímu úřadu, za předpokladu, že bude předložen důkaz, že zavazadlo bylo v době nalodění registrováno jako doprovodné zavazadlo společností odpovědnou za jeho přepravu.
1.4.2. PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku mimo státní svátky.
1.4.3. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v Internetovém obchodě, který vám umožní vytvořit účet.
1.4.4. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě umožňující provést Objednávku, zejména přidáním produktů do elektronického nákupního košíku a upřesněním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
1.4.5. TAX FREE FORMULÁŘ – dokument vystavený Prodávajícím, jehož potvrzení Celním úřadem Evropské unie opravňuje cestujícího k vrácení DPH.
1.4.6. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost; – která uzavřela nebo hodlá uzavřít Kupní smlouvu s Prodávajícím.
1.4.7. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 r. (Sbírka zákonů 1964 č. 16, pozice 93 ve znění pozdějších předpisů).
1.4.8. ÚČET – Elektronická služba, označená individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Zákazníkem, sbírka zdrojů v IT systému Poskytovatele služby, ve které jsou shromážděny údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o objednávkách jím zadaných v Internetovém obchodě.
1.4.9. NEWSLETTER – Elektronická služba, služba elektronické distribuce poskytovaná Poskytovatelem služeb prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem zákazníkům, kteří ji využívají, automaticky opakovaně dostávat od Poskytovatele služeb vydání newsletteru obsahující informace o Produktech, novinkách a akcích v Internetovém obchodě.
1.4.10. CESTOVATEL – fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území Evropské unie.
1.4.11. PRODUKT – movité zboží dostupné v Internetovém obchodě, které je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
1.4.12. OBCHODNÍ PODMÍNKY – tyto obchodní podmínky Internetového obchodu.
1.4.13. ONLINE OBCHOD – Internetový obchod Poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese: www.tennis-zone.cz
1.4.14. PRODÁVAJÍCÍ; POSKYTOVATEL SLUŽEB – STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa se sídlem ve Varšavě (adresa sídla a doručovací adresa: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) zapsaná v rejstříku podnikatelů pod číslem Národního soudního rejstříku 005005; rejstříkový soud, u kterého jsou uloženy záznamy společnosti: Okresní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; NIP 70100469498; REGON: 360859723; e-mailová adresa: info@tennis-zone.cz.
1.4.15. KUPNÍ SMLOUVA – smlouva o prodeji Produktu uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.
1.4.16. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu.
1.4.17. UŽIVATEL SLUŽBY – (1) fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a v případech stanovených obecným právem i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost; využívající nebo mající úmysl využít Elektronickou službu.
1.4.18. ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ, zákon – zákon ze dne 30. května 2014 práva spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014 pozice 827 ve znění pozdějších předpisů).
1.4.19. ZÁKON O DPH – zákon ze dne 11. června 2004 o dani ze zboží a služeb (Sbírka zákonů 2004 č. 54, pozice 535 ve znění pozdějších předpisů).
1.4.20. OBJEDNÁVKA – vyjádření vůle Zákazníka učiněné pomocí Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření smlouvy o prodeji Produktu s Prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1. V Internetovém obchodě jsou k dispozici následující Elektronické služby: Účet, Objednávkový formulář a Newsletter.
2.1.1. Účet – použití Účtu je možné po celkem dvou po sobě jdoucích krocích Zákazníka – (1) vyplnění Registračního formuláře, (2) kliknutí na pole „Pokračovat“. V Registračním formuláři je nutné, aby Uživatel služby poskytl následující údaje: jméno/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), e-mailová adresa, telefonní číslo a heslo.
2.1.1.1. Elektronická služba Účet je poskytována zdarma na dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu smazat Účet (odstoupení od Účtu) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: info@tennis-zone.cz nebo písemně na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
2.1.2. Objednávkový formulář – využívání Objednávkového formuláře začíná okamžikem, kdy zákazník přidá první Produkt do elektronického nákupního košíku v Internetovém obchodě. Objednávka proběhne poté, co zákazník dokončí celkem dva po sobě jdoucí kroky – (1) po vyplnění Objednávkového formuláře a (2) kliknutím na pole „Objednat a zaplatit“ po vyplnění Objednávkového formuláře na stránce internetového obchodu – do té doby je možné zadané údaje nezávisle upravovat (za tímto účelem se řiďte zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na webových stránkách internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje týkající se Zákazníka: jméno/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), e-mailová adresa, telefonní číslo a údaje o Kupní smlouvě: Produkt/y, množství Produktu(ů), místo a způsob dodání Produktu(ů), způsob platby. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je dále nutné uvést název společnosti a daňové identifikační číslo.
2.1.2.1. Elektronická služba Objednávkový formulář je poskytována zdarma a je jednorázového charakteru a je ukončena v okamžiku, kdy je prostřednictvím ní zadána Objednávka, nebo když jejím prostřednictvím Zákazník předem přestane zadávat Objednávku.
2.1.3. Newsletter – k využívání Newsletteru dochází po provedení celkem tří po sobě jdoucích kroků Zákazníkem – (1) zadáním e-mailové adresy, na kterou budou zasílána vydání Newsletteru v záložce "Newsletter" viditelné na webových stránkách Internetového obchodu, (2) kliknutím na pole "Uložit" a poté (3) potvrzení vašeho přání přihlásit se k odběru Newsletteru kliknutím na potvrzovací odkaz zaslaný na zadanou e-mailovou adresu. K odběru Newsletteru se můžete přihlásit také zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření Účtu – vytvořením Účtu se Zákazník stává odběratelem Newsletteru.
2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytována zdarma po dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu odhlásit odběr Newsletteru zasláním řádné žádosti Poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: info@tennis-zone.cz nebo písemně na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa;
2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s IT systémem používaným Poskytovatelem služby: (1) počítač, notebook nebo jiné zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k e-mailu; (3) webový prohlížeč v aktuální verzi: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft EDGE, Opera, Google Chrome, Safari; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolení ukládání cookies a JavaScriptu ve vašem webovém prohlížeči.
2.3. Zákazník je povinen používat Internetový obchod v souladu se zákonem a dobrými mravy s ohledem na respektování osobních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích osob. Zákazník je povinen zadat údaje v souladu se skutečností. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.
2.4. Reklamační řád:
2.4.1. Stížnosti související s poskytováním Elektronických služeb Poskytovatelem služeb a jiné stížnosti související s provozováním Internetového obchodu (vyjma reklamačního řádu produktu, který je uveden v části 6 Podmínek) může Zákazník podávat například:
2.4.2. písemně na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa;
2.4.3. v elektronické podobě e-mailem na adresu: info@tennis-zone.cz;
2.4.4. Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum nesrovnalosti; (2) požadavek zákazníka; a (3) kontaktní údaje stěžovatele – tím se zjednoduší a zrychlí vyřizování stížností ze strany Poskytovatele služby. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.
2.4.5. Na reklamaci odpoví Poskytovatel služeb neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.


3. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dojde poté, co Zákazník zadá Objednávku pomocí Objednávkového formuláře v Internetovém obchodě v souladu s částí 2.1.2 Podmínek.
3.2. Cena Produktu zobrazená na webových stránkách Internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. Zákazník je informován o celkové ceně včetně daní za Produkt, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovné) a dalších nákladech, a v případě, že výši těchto poplatků nelze určit – je o povinnosti je zaplatit Zákazník informován na stránkách Internetového obchodu při zadávání Objednávky, a to i tehdy, když Zákazník projeví ochotu být vázán Kupní smlouvou.
3.3. Postup pro uzavření Kupní smlouvy v Internetovém obchodě pomocí Objednávkového formuláře:
3.3.1. K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dojde poté, co zákazník zadá Objednávku v internetovém obchodě v souladu s částí 2.1.2. Podmínek.
3.3.2. Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň Objednávku akceptuje k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci se provádí zasláním odpovídajícího e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k realizaci a potvrzení uzavření Kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu Zákazníkem je mezi Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena Kupní smlouva.
3.4. Konsolidace, zabezpečení a zpřístupnění obsahu uzavřené Kupní smlouvy Zákazníkovi se provádí (1) zpřístupněním těchto obchodních podmínek na webové stránce Internetového obchodu a (2) zasláním e-mailu Zákazníkovi uvedeného v oddílu 3.3.2. Obchodních podmínek. Obsah Kupní smlouvy je dodatečně uložen a zabezpečen v IT systému Internetového obchodu Prodávajícího.


4. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATBY PRODUKTŮ

4.1. Prodávající zpřístupňuje Zákazníkovi v rámci Kupní smlouvy následující způsoby platby:
4.1.1. Platba na dobírku.
4.1.2. Platba v hotovosti při osobním odběru.
4.1.3. Platba bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího.
4.1.4. Platba dárkovou kartou.
4.1.5. Elektronické platby a platba kreditní kartou přes Przelewy24.pl – aktuálně možné způsoby platby jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce informace o způsobech platby a na webových stránkách http://www.przelewy24.pl.
4.1.5.1. Zúčtování transakcí s elektronickými platbami a platební kartou se provádí dle výběru zákazníka prostřednictvím Przelewy24.pl. Vyřizování elektronických plateb a platebních karet provádí:
4.1.5.1.1. Przelewy24.pl – PayPro akciová společnost. Zmocněnec pro vypořádání se sídlem v Poznani (adresa sídla: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), zapsaný v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem v Poznani – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
4.1.6. Elektronické platby a platba kreditní kartou přes Tpay.com – aktuálně možné způsoby platby jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce informace o způsobech platby a na webových stránkách http://www.tpay.com.
4.1.6.1. Zúčtování transakcí s elektronickými platbami a platební kartou se provádí dle výběru zákazníka prostřednictvím Tpay.com. Vyřizování elektronických plateb a platebních karet provádí:
4.1.6.1.1. "Krajowy lntegrator Płatności Spółka Akcyjna". Zmocněnec pro vypořádání se sídlem v Poznani (adresa sídla: ul. Św. Marcina 73/6, Poznań), zapsaný v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem v Poznani – Nowe Miasto i Wilda, Poznań, VIII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.
4.2. Termín platby:
4.2.1. Pokud Zákazník zvolí platbu bankovním převodem, dárkovou kartou, elektronickými platbami nebo platbu kreditní kartou, je Zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.
4.2.2. Pokud Zákazník zvolí dobírku nebo hotovost při osobním odběru, je Zákazník povinen provést platbu při dodání.


5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁNÍ A ODBĚRU PRODUKTU

5.1. Dodání Produktu je možné na území vybraných zemí EU.
5.2. Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud není v Kupní smlouvě uvedeno jinak. Náklady na dodání Produktu (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovné) jsou Zákazníkovi uvedeny na stránkách Internetového obchodu v záložce Informace o nákladech na dodání a také při zadávání Objednávky, a to i v případě, kdy Zákazník vyjádří svou vůli být vázán Kupní smlouvou.
5.3. Osobní odběr Produktu Zákazníkem je zdarma.
5.4. Prodávající poskytne Zákazníkovi následující způsoby doručení nebo vyzvednutí Produktu:
5.4.1. Zaslání poštou, platba na dobírku.
5.4.2. Kurýr, platba na dobírku.
5.5. Termín dodání Produktu Zákazníkovi jsou 7 pracovní dny, pokud není v popisu Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedeno kratší období. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je termínem dodání nejdelší stanovená lhůta, která však nesmí přesáhnout 7 pracovní dny. Začátek data dodání Produktu Zákazníkovi se počítá takto:
5.5.1. Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickými platbami nebo platební kartou – ode dne připsání částky na bankovní účet nebo zúčtovací účet Prodávajícího.
5.5.2. Zvolí-li zákazník způsob dobírky – ode dne uzavření Kupní smlouvy. 

6 REKLAMACE PRODUKTU

6.1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, má-li prodávaný výrobek fyzickou nebo právní vadu (záruka), určují obecně platné právní předpisy, zejména občanský zákoník (včetně čl. 556-576 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad. Podrobné informace ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vadu Produktu a právech Zákazníka jsou uvedeny na webu Internetového obchodu v záložce informace k reklamaci.
6.3. Reklamaci může Zákazník uplatnit například:
6.3.1. písemně na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa;
6.3.2. e-mailem na adresu: info@tennis-zone.cz;
6.4. Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl následující údaje: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; (2) požadavek způsobu uvedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje stěžovatele – usnadní a urychlí vyřízení reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.
6.5. Prodávající odpoví na reklamaci Zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Nereagování Prodávajícího ve výše uvedené lhůtě znamená, že Prodávající považoval reklamaci za oprávněnou.
6.6. Zákazník, který uplatňuje záruční práva, je povinen na náklady Prodávajícího doručit vadný výrobek na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa. Pokud by vzhledem k druhu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo pro Zákazníka nadměrně obtížné dodat Produkt, je Zákazník povinen zpřístupnit Produkt Prodávajícímu v místě, kde se Produkt nachází.

7. POSTUPY MIMOSOUDNÍ STÍŽNOSTI A NÁPRAVY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

7.1. Podrobné informace o možnosti Zákazníka využít mimosoudní postupy vyřizování stížností a nápravy a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https://uokik.gov .pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
7.2. Kontaktní místo má také předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemný kontakt: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), která má spotřebitelům pomoci v záležitostech souvisejících s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů.
7.3. Spotřebitel má k dispozici následující příklady možností využití mimosoudních prostředků vyřizování stížností a zjednání nápravy: (1) žádost o řešení sporu ke stálému spotřebitelskému rozhodčímu soudu (více informací na: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žádost o mimosoudní řešení sporu oblastnímu inspektorovi obchodní inspekce (více informací na webových stránkách inspektora příslušného podle místa podnikání Prodávajícího); a (3) pomoc od okresního (obecního) spotřebitelského ombudsmana nebo sociální organizace, mezi jejíž statutární úkoly patří ochrana spotřebitele (např. Federace spotřebitelů, Asociace polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na porady@dlakonsumentow.pl a spotřebitelskou linkou 801 440 220 (linka otevřena ve všední dny od 8:00 do 18:00, poplatek za připojení dle operátora).


8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, od ní může do 14 kalendářních dnů odstoupit bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 Podmínek. Pro dodržení lhůty postačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze učinit například:
8.1.1. písemně na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa;
8.1.2. e-mailem na: info@tennis-zone.cz;
8.2. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je obsažen v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc k dispozici v bodě 11. Podmínek a na webových stránkách Internetového obchodu v záložce odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může použít vzorový formulář, není to však povinné.
8.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná plynout:
8.3.1. u smlouvy, na jejímž základě Prodávající vydá Produkt, přičemž je povinen převést jeho vlastnické právo (např. Kupní smlouva) – od doby, kdy produkt převzal spotřebitel nebo jím určená třetí osoba jiná než dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje mnoho Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech, od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném dodávání Produktů po omezenou dobu, od převzetí prvního Produktu;
8.3.2. u ostatních smluv ode dne uzavření smlouvy.
8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
8.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání Produktu (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného Zákazníkem, který je jiný, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě).  Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby jako spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, kterým mu nevzniknou žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že produkt od spotřebitele převezme sám, může pozdržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud produkt neobdrží zpět nebo dokud spotřebitel nedoloží doklad o jeho vrácení, což nastane dříve.
8.6. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu, nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k vyzvednutí, ledaže by Prodávající se nabídl, že si Produkt vyzvedne sám. Aby byla lhůta dodržena, postačí vrátit Produkt před jejím uplynutím. Spotřebitel může vrátit Produkt na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
8.7. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání způsobem, který neodpovídá povaze, vlastnostem a fungování Produktu.
8.8. Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které musí spotřebitel vynaložit:
8.8.1. Pokud spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tím vznikly.
8.8.2. Spotřebitel ponese přímé náklady na vrácení Produktu.
8.8.3. V případě Produktu, který je službou, s jejímž poskytováním bylo na výslovnou žádost spotřebitele započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy, po podání takové žádosti povinen zaplatit za služby plněné do odstoupení od smlouvy. Výše platby se vypočte v poměru k rozsahu poskytnutého plnění s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Je-li cena nebo odměna nepřiměřená, je výpočet této částky založen na tržní hodnotě poskytnutého plnění.
8.9. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, pokud jde o smlouvy:
8.9.1. (1) o poskytování služeb, pokud Prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po splnění ze strany Prodávajícího zaniká právo na odstoupení od smlouvy; (2) u nichž cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) ve kterých je předmětem služby neprefabrikovaný výrobek vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo podle jeho individuálních potřeb; (4) ve kterých je předmětem služby Produkt, který se rychle kazí nebo má krátkou životnost; (5) ve kterých je produkt dodáván v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen; (6) ve kterých jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi; (7) ve kterých jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření Kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu; (8) ve kterých spotřebitel výslovně požádal, aby se k němu Prodávající dostavil kvůli naléhavé opravě nebo údržbě; poskytuje-li Prodávající další služby jiné než ty, které požaduje spotřebitel, nebo poskytuje produkty jiné než náhradní díly nezbytné pro provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy týkající se doplňkových služeb nebo produktů; (9) ve kterých jsou předmětem dodávky zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen; (10) o poskytování novin, periodik, s výjimkou smlouvy o předplatném; (11) uzavřené veřejnou dražbou; (12) o poskytování ubytovacích služeb pro jiné než obytné účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s odpočinkem, zábavou, sportovními nebo kulturními akcemi, je-li ve smlouvě uvedeno datum nebo období poskytování služby; (13) o dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na fyzickém nosiči, začalo-li plnění s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej Prodávající informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

9. USTANOVENÍ PRO PODNIKATELE

9.1. Tento oddíl Podmínek a ustanovení v něm obsažená se vztahují pouze na Uživatele Služby a Zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.
9.2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který není spotřebitel, do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné pohledávky vůči Prodávajícímu ze strany Zákazníka, který není spotřebitel.
9.3. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na provedení úplné nebo částečné platby předem, bez ohledu na způsob platby zvolený Zákazníkem a na skutečnost uzavření Kupní smlouvy.
9.4. Od okamžiku předání Produktu přepravci přechází výhody a břemena spojená s Produktem a nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození Produktu z Prodávajícího na Zákazníka, který není spotřebitelem. Prodávající v tomto případě neručí za ztrátu, vadu nebo poškození Produktu vzniklé jeho převzetím k přepravě až do jeho předání Zákazníkovi a za zpoždění při přepravě zásilky.
9.5. Je-li Produkt Zákazníkovi zaslán prostřednictvím přepravce, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen prohlédnout zásilku včas a způsobem přijatelným pro takové zásilky. Zjistí-li, že Produkt byl vadný nebo poškozený během přepravy, je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k prokázání odpovědnosti dopravce.
9.6. V souladu s článkem 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.
9.7. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Poskytovatel služeb vypovědět smlouvu o poskytování Elektronické služby s okamžitou účinností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení Zákazníkovi.
9.8. Odpovědnost Poskytovatele služby/Prodávajícího vůči Zákazníkovi/Zákazníkovi, který není spotřebitelem, je bez ohledu na právní základ omezena – jak v rámci jedné reklamace, tak i za případné pohledávky celkem – do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání dle Kupní smlouvy, maximálně však do výše jednoho tisíce PLN. Poskytovatel služeb/Prodávající odpovídá Zákazníkovi/Zákazníkovi, který není spotřebitelem, pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a nenese odpovědnost za ztrátu benefitů ve vztahu k Zákazníkovi/Zákazníkovi, který není spotřebitel.
9.9. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím/Poskytovatelem služeb a Zákazníkem/Zákazníkem, který není spotřebitelem, budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího/Poskytovatele služeb.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu jsou uzavírány v polštině.
10.2. Změna podmínek:
10.2.1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel ze závažných důvodů, tj.: změny zákona; změny způsobů platby a dodání – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují implementaci ustanovení těchto obchodních podmínek.
10.2.2. V případě uzavírání smluv kontinuálního charakteru (např. poskytování elektronické služby – Účet) dle těchto Podmínek, jsou pro Zákazníka závazné novelizované předpisy, pokud byly zachovány náležitosti uvedené v článku 384 a 384[1] občanského zákoníku, to znamená, že Zákazník byl o změnách řádně informován a smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení nevypověděl. V případě, že by změnou Podmínek došlo k zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo navýšení u stávajícího Zákazníka, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit.
10.2.3. V případě uzavírání smluv jiného charakteru než průběžných smluv (např. Kupní smlouva) podle těchto Podmínek nebudou změny Podmínek žádným způsobem dotčeny práva Uživatelů služby/Zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, kteří uzavřeli smlouvu přede dnem nabytí účinnosti změn Pravidel, zejména změny Podmínek neovlivní již zadané nebo zadávané objednávky a uzavřené, implementované nebo realizované Kupní smlouvy.
10.3. V záležitostech neupravených těmito Nařízeními platí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o elektronických službách ze dne 18. července 2002. (Sbírka zákonů 2002 č. 144, pozice 1204 ve znění pozdějších předpisů); pro Kupní smlouvy uzavřené do 24.12.2014 se spotřebiteli - ustanovení zákona o ochraně některých práv spotřebitele a o odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2.3.2000. (Sbírka zákonů. 2000 č. 22, pozice 271 ve znění pozdějších předpisů) a zákon o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a novela občanského zákoníku ze dne 27. července 2002. (Sbírka zákonů 2002 č. 141, část 1176, ve znění pozdějších předpisů); pro Kupní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (Sbírka zákonů 2014 r. pozice 827 ve znění pozdějších předpisů); a další příslušná ustanovení obecně platných právních předpisů.

11. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ

11.1. Vzorový formulář pro odstoupení (formulář pro vrácení) – STÁHNOUT
11.2. Vzorový reklamační formulář – STÁHNOUT

Objednávku zadáváte jménem společnosti registrované v EU, takže v našem obchodě jsou ceny za vaši objednávku zobrazeny bez DPH. Po provedení objednávky obdržíte spolu se zbožím fakturu s 0% DPH.