Doprava zdarma od 3099 Kč
Doprava zdarma od 3099 Kč
 Vrácení 30 dní
Vrácení 30 dní
Přes 17 000 produktů
Přes 17 000 produktů

Obchodní podmínky

PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU TENNIS-ZONE.CZ

Platné od 17.01.2023.

OBSAH:
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
3. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
4. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATBY
5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁNÍ A ODBĚRU PRODUKTU
6. POSTUP PROJEDNÁVÁNÍ REKLAMACÍ
7. POSTUPY MIMOSOUDNÍ STÍŽNOSTI A NÁPRAVY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM
8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ
9. USTANOVENÍ PRO PODNIKATELE
10. PŘEZKOUMÁNÍ VÝROBKŮ
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12. VZOROVÉ FORMULÁŘE

Internetový obchod www.tennis-zone.cz se stará o práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitelů. Ustanovení smlouvy, která jsou méně výhodná pro spotřebitele, než ustanovení zákona o právech spotřebitelů jsou neplatná a místo nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Ustanovení těchto obchodních podmínek proto nemají za cíl vylučovat nebo omezovat jakákoli práva spotřebitele podle kogentních právních ustanovení a jakékoli pochybnosti, které můžete mít, by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli nesouladu ustanovení těchto obchodních podmínek s výše uvedenými ustanoveními mají tato ustanovení přednost a použijí se.


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod dostupný na internetové adrese www.tennis-zone.cz provozuje společnost STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa se sídlem ve Varšavě (adresa sídla a doručovací adresa: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) zapsaná v rejstříku podnikatelů pod číslem národního soudního rejstříku 0000545256; rejstříkový soud, u kterého jsou uloženy záznamy společnosti: Okresní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; NIP 7010469498; REGON: 360859723; e-mailová adresa: [email protected] a telefonní číslo: +420 703 640 539
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím Internetový obchod, pokud není v pravidlech stanoveno jinak, a jsou určeny pouze spotřebitelům nebo podnikatelům.
1.3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém obchodě v souvislosti s implementací ustanovení těchto pravidel je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, po dobu a na základě důvodů a zásad uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně základu, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o použití souborů cookie a analytických nástrojů v Internetovém obchodě. Používání Internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Uživatelem služby nebo Zákazníkem dobrovolné, s výjimkou výjimek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).
1.4. Definice:
1.4.1. PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLA – všechna zavazadla, která může cestující předložit celním orgánům při vstupu na území země, jakož i zavazadla, která později předloží celnímu úřadu, za předpokladu, že bude předložen důkaz, že zavazadlo bylo v době nalodění registrováno jako doprovodné zavazadlo společností odpovědnou za jeho přepravu.
1.4.2. PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku mimo státní svátky.
1.4.3. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v Internetovém obchodě, který vám umožní vytvořit účet.
1.4.4. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě umožňující provést Objednávku, zejména přidáním produktů do elektronického nákupního košíku a upřesněním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
1.4.5. TAX FREE FORMULÁŘ – dokument vystavený Prodávajícím, jehož potvrzení Celním úřadem Evropské unie opravňuje cestujícího k vrácení DPH.
1.4.6. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost; – která uzavřela nebo hodlá uzavřít Kupní smlouvu s Prodávajícím.
1.4.7. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 r. (Sbírka zákonů 1964 č. 16, pozice 93 ve znění pozdějších předpisů).
1.4.8. ÚČET – Elektronická služba, označená individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Zákazníkem, sbírka zdrojů v IT systému Poskytovatele služby, ve které jsou shromážděny údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o objednávkách jím zadaných v Internetovém obchodě.
1.4.9. NEWSLETTER – Elektronická služba, služba elektronické distribuce poskytovaná Poskytovatelem služeb prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem zákazníkům, kteří ji využívají, automaticky opakovaně dostávat od Poskytovatele služeb vydání newsletteru obsahující informace o Produktech, novinkách a akcích v Internetovém obchodě.
1.4.10. CESTOVATEL – fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území Evropské unie.
1.4.11. PRODUKT – movité zboží dostupné v Internetovém obchodě, které je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
1.4.12. OBCHODNÍ PODMÍNKY – tyto obchodní podmínky Internetového obchodu.
1.4.13. ONLINE OBCHOD – Internetový obchod Poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese: www.tennis-zone.cz
1.4.14. PRODÁVAJÍCÍ; POSKYTOVATEL SLUŽEB – STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa se sídlem ve Varšavě (adresa sídla a doručovací adresa: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) zapsaná v rejstříku podnikatelů pod číslem Národního soudního rejstříku 005005; rejstříkový soud, u kterého jsou uloženy záznamy společnosti: Okresní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; NIP 70100469498; REGON: 360859723; e-mailová adresa: [email protected].
1.4.15. KUPNÍ SMLOUVA – smlouva o prodeji Produktu uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.
1.4.16. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu.
1.4.17. UŽIVATEL SLUŽBY – (1) fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a v případech stanovených obecným právem i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost; využívající nebo mající úmysl využít Elektronickou službu.
1.4.18. ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ, zákon – zákon ze dne 30. května 2014 práva spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014 pozice 827 ve znění pozdějších předpisů).
1.4.19. ZÁKON O DPH – zákon ze dne 11. června 2004 o dani ze zboží a služeb (Sbírka zákonů 2004 č. 54, pozice 535 ve znění pozdějších předpisů).
1.4.20. OBJEDNÁVKA – vyjádření vůle Zákazníka učiněné pomocí Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření smlouvy o prodeji Produktu s Prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1. V Internetovém obchodě jsou k dispozici následující Elektronické služby: Účet, Objednávkový formulář a Newsletter.
2.1.1. Účet – použití Účtu je možné po celkem dvou po sobě jdoucích krocích Zákazníka – (1) vyplnění Registračního formuláře, (2) kliknutí na pole „Pokračovat“. V Registračním formuláři je nutné, aby Uživatel služby poskytl následující údaje: jméno/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), e-mailová adresa, telefonní číslo a heslo.
2.1.1.1. Elektronická služba Účet je poskytována zdarma na dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu smazat Účet (odstoupení od Účtu) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: [email protected] nebo písemně na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
2.1.2. Objednávkový formulář – využívání Objednávkového formuláře začíná okamžikem, kdy zákazník přidá první Produkt do elektronického nákupního košíku v Internetovém obchodě. Objednávka proběhne poté, co zákazník dokončí celkem dva po sobě jdoucí kroky – (1) po vyplnění Objednávkového formuláře a (2) kliknutím na pole „Objednat a zaplatit“ po vyplnění Objednávkového formuláře na stránce internetového obchodu – do té doby je možné zadané údaje nezávisle upravovat (za tímto účelem se řiďte zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na webových stránkách internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje týkající se Zákazníka: jméno/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), e-mailová adresa, telefonní číslo a údaje o Kupní smlouvě: Produkt/y, množství Produktu(ů), místo a způsob dodání Produktu(ů), způsob platby. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je dále nutné uvést název společnosti a daňové identifikační číslo.
2.1.2.1. Elektronická služba Objednávkový formulář je poskytována zdarma a je jednorázového charakteru a je ukončena v okamžiku, kdy je prostřednictvím ní zadána Objednávka, nebo když jejím prostřednictvím Zákazník předem přestane zadávat Objednávku.
2.1.3. Newsletter – k využívání Newsletteru dochází po provedení celkem tří po sobě jdoucích kroků Zákazníkem – (1) zadáním e-mailové adresy, na kterou budou zasílána vydání Newsletteru v záložce "Newsletter" viditelné na webových stránkách Internetového obchodu, (2) kliknutím na pole "Uložit" a poté (3) potvrzení vašeho přání přihlásit se k odběru Newsletteru kliknutím na potvrzovací odkaz zaslaný na zadanou e-mailovou adresu. K odběru Newsletteru se můžete přihlásit také zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření Účtu – vytvořením Účtu se Zákazník stává odběratelem Newsletteru.
2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytována zdarma po dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu odhlásit odběr Newsletteru zasláním řádné žádosti Poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: [email protected] nebo písemně na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa;
2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s IT systémem používaným Poskytovatelem služby: (1) počítač, notebook nebo jiné zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k e-mailu; (3) webový prohlížeč v aktuální verzi: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft EDGE, Opera, Google Chrome, Safari; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolení ukládání cookies a JavaScriptu ve vašem webovém prohlížeči.
2.3. Zákazník je povinen používat Internetový obchod v souladu se zákonem a dobrými mravy s ohledem na respektování osobních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích osob. Zákazník je povinen zadat údaje v souladu se skutečností. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.
2.4. Postup pro vyřizování reklamací týkajících se elektronických služeb je uveden v bodě 6 Pravidel.


3. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dojde poté, co Zákazník zadá Objednávku pomocí Objednávkového formuláře v Internetovém obchodě v souladu s částí 2.1.2 Podmínek.
3.2. Cena Produktu zobrazená na webových stránkách Internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. Zákazník je informován o celkové ceně včetně daní za Produkt, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovné) a dalších nákladech, a v případě, že výši těchto poplatků nelze určit – je o povinnosti je zaplatit Zákazník informován na stránkách Internetového obchodu při zadávání Objednávky, a to i tehdy, když Zákazník projeví ochotu být vázán Kupní smlouvou.
3.3. Postup pro uzavření Kupní smlouvy v Internetovém obchodě pomocí Objednávkového formuláře:
3.3.1. K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dojde poté, co zákazník zadá Objednávku v internetovém obchodě v souladu s částí 2.1.2. Podmínek.
3.3.2. Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň Objednávku akceptuje k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci se provádí zasláním odpovídajícího e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k realizaci a potvrzení uzavření Kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu Zákazníkem je mezi Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena Kupní smlouva.
3.4. Konsolidace, zabezpečení a zpřístupnění obsahu uzavřené Kupní smlouvy Zákazníkovi se provádí (1) zpřístupněním těchto obchodních podmínek na webové stránce Internetového obchodu a (2) zasláním e-mailu Zákazníkovi uvedeného v oddílu 3.3.2. Obchodních podmínek. Obsah Kupní smlouvy je dodatečně uložen a zabezpečen v IT systému Internetového obchodu Prodávajícího.

4. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATBY

4.1. Prodávající zpřístupňuje Zákazníkovi následující způsoby platby dle Kupní smlouvy:
4.1.1.Bankovní převod;
4.1.2.Platba kartou nebo bankovním převodem prostřednictvím externího platebního systému;
4.1.3.Hotovost nebo platební karta při osobním odběru.
4.1.4.Dárková karta - podrobnosti jsou popsány v obchodních podmínkách Dárkové karty: https://tennis-zone.cz/pravidla-pro-darkove-karty.
4.2.Termín platby:
4.2.1. V případě, že Zákazník zvolí platbu bankovním převodem, platbu dárkovou kartou, platbu online nebo platbu kartou, je Zákazník povinen provést platbu do 4 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy.
4.2.2. V případě, že Zákazník zvolí platbu na dobírku nebo v hotovosti při osobním odběru, je Zákazník povinen zaplatit při dodání nebo vyzvednutí zboží.
4.3.V případě, že Zákazník neprovede platbu ve lhůtě uvedené v bodě. 4.2. Obchodních podmínek, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Po bezvýsledném uplynutí lhůty pro zaplacení zašle Prodávající Zákazníkovi e-mailem prohlášení o odstoupení od smlouvy dle § 492 občanského zákoníku.

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁNÍ A ODBĚRU PRODUKTU

5.1. Dodání Produktu je možné na území České republiky.
5.2. Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud není v Kupní smlouvě uvedeno jinak. Náklady na dodání Produktu (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovné) jsou Zákazníkovi uvedeny na stránkách Internetového obchodu v záložce Informace o nákladech na dodání a také při zadávání Objednávky, a to i v případě, kdy Zákazník vyjádří svou vůli být vázán Kupní smlouvou.
5.3. Prodávající poskytne Zákazníkovi následující způsoby doručení nebo vyzvednutí Produktu:
5.3.1. Zaslání poštou, platba na dobírku.
5.3.2. Kurýr, platba na dobírku.
5.4. Prodávající zveřejní na internetových stránkách obchodu informace o počtu pracovních dnů potřebných k doručení a vyřízení objednávky.
5.5. V případě, že Zákazník zvolí jako formu Doručení poštovní schránku včetně balíkomatu nebo sběrné místo, je adresou pro doručení adresa místa, které si Zákazník zvolil při podání objednávky.
5.6. Lhůta, ve které má být Produkt připraven k vyzvednutí Zákazníkem - pokud si Zákazník zvolí osobní odběr Produktu. Výrobek bude připraven k vyzvednutí Zákazníkem v době uvedené při podání objednávky. V případě Produktů s různými daty připravenosti k odběru je datem připravenosti k odběru nejdelší uvedené datum. O připravenosti Produktu k odběru bude Zákazník dodatečně informován Prodávajícím. Počátek lhůty pro připravenost Produktu k odběru Zákazníkem se počítá následovně:
5.6.1. V případě, že Zákazník zvolí platbu bankovním převodem, online platbu nebo platbu kartou - od data připsání částky na bankovní účet Prodávajícího nebo zúčtovací účet.
5.6.2. V případě, že Zákazník zvolí způsob platby na dobírku - ode dne uzavření Kupní smlouvy.

6. POSTUP PROJEDNÁVÁNÍ REKLAMACÍ

6.1. Tento článek 6 Obchodních podmínek stanoví postup při vyřizování reklamací společný pro všechny reklamace podané Prodávajícímu, zejména reklamací týkající se Produktů, Kupních smluv, Elektronických služeb a další reklamace související s provozem Prodávajícího nebo Internetového obchodu.
6.2. Základ a rozsah odpovědnosti je stanoven obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem o právech spotřebitelů a zákonem o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6.2.1. Podrobná ustanovení týkající se reklamace Výrobku - movité věci - zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím do 31. 12. 2022 jsou vymezeny ustanoveními Občanského zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2022, zejména pak články 556-576 občanského zákoníku. Tato ustanovení vymezují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi v případě, že prodaný Produkt má fyzickou nebo právní vadu (záruku). Prodávající je povinen poskytnout Zákazníkovi Produkt bez vad. Dle § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt zakoupený dle předchozí věty vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.
6.2.2. Podrobná ustanovení týkající se reklamace Výrobku - movité věci (včetně movité věci s digitálními prvky), avšak s výjimkou movité věci, která slouží pouze jako nosič digitálního obsahu - zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím od 1. 1. 2023, jsou uvedena v ustanoveních zákona o právech spotřebitelů ve znění účinném od 1. 1. 2023, zejména v § 43a - 43g zákona o právech spotřebitelů. Tato ustanovení určují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči spotřebiteli v případě, že Výrobek není ve shodě s Kupní smlouvou.
6.2.3. Podrobná ustanovení týkající se reklamace Produktu - digitálního obsahu nebo služby nebo movité věci, která slouží pouze jako nosič digitálního obsahu - zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím od 1. ledna 2023 nebo před tímto datem, pokud k dodání takového Produktu mělo dojít nebo došlo po tomto datu, jsou uvedena v ustanoveních Zákona o právech spotřebitelů ve znění účinném od 1. ledna 2023, zejména v § 43h - 43q Zákona o právech spotřebitelů. Tato ustanovení určují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči spotřebiteli, pokud Výrobek není ve shodě s Kupní smlouvou.
6.3. Reklamaci může podat zákazník, např.:
6.3.1. písemně na adresu: ul. Graniczna 11 Bohaterów Września 12, 02-389 Varšava;
6.3.2. v elektronické podobě e-mailem na adresu: [email protected].
6.4. Výrobek lze zaslat nebo vrátit v rámci reklamace na následující adresu: Graniczna 11, 05-090 Sekocin Nowy.
6.5. V popisu reklamace se doporučuje uvést: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména povahu a datum vzniku nesrovnalosti nebo nesouladu se smlouvou; (2) požadavek na způsob uvedení do souladu se smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od smlouvy nebo jiný nárok; a (3) kontaktní údaje stěžovatele - usnadní a urychlí to vyřízení reklamace. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze doporučující charakter a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.
6.6. Pokud se v průběhu vyřizování reklamace změní kontaktní údaje uvedené stěžovatelem, je stěžovatel povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.
6.7. Stěžovatel může přiložit důkazy (např. fotografie, dokumenty nebo výrobek) týkající se předmětu reklamace. Prodávající může rovněž požádat stěžovatele o poskytnutí dalších informací nebo zaslání důkazů (např. fotografií), pokud to Prodávajícímu usnadní a urychlí prošetření reklamace.
6.8. Prodávající na reklamaci odpoví neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace.

7. POSTUPY MIMOSOUDNÍ STÍŽNOSTI A NÁPRAVY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

7.1. Podrobné informace o možnosti Zákazníka využít mimosoudní postupy vyřizování stížností a nápravy a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https://uokik.gov .pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
7.2. Kontaktní místo má také předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (telefon: 22 55 60 333, e-mail: [email protected] nebo písemný kontakt: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), která má spotřebitelům pomoci v záležitostech souvisejících s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů.
7.3. Spotřebitel má k dispozici následující příklady možností využití mimosoudních prostředků vyřizování stížností a zjednání nápravy: (1) žádost o řešení sporu ke stálému spotřebitelskému rozhodčímu soudu (více informací na: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žádost o mimosoudní řešení sporu oblastnímu inspektorovi obchodní inspekce (více informací na webových stránkách inspektora příslušného podle místa podnikání Prodávajícího); a (3) pomoc od okresního (obecního) spotřebitelského ombudsmana nebo sociální organizace, mezi jejíž statutární úkoly patří ochrana spotřebitele (např. Federace spotřebitelů, Asociace polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na [email protected] a spotřebitelskou linkou 801 440 220 (linka otevřena ve všední dny od 8:00 do 18:00, poplatek za připojení dle operátora).

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a bez jakýchkoli nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 Pravidel. Pro dodržení lhůty stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze učinit např:
8.1.1. písemně na adresu: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Varšava;
8.1.2. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: [email protected];
8.2. Vrácení výrobku - movitého majetku (včetně movitého majetku s digitálními prvky) v rámci odstoupení od smlouvy může proběhnout na adrese: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Varšava.
8.3. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů a je k dispozici také v bodě 12 nařízení. Spotřebitel může tento formulář použít, není však povinný.
8.4. Začíná běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy:
8.4.1. u smlouvy, jejíž plnění zahrnuje povinnost prodávajícího vydat výrobek, převést jeho vlastnictví - od okamžiku převzetí výrobku spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou, která není dopravcem, a v případě smlouvy, která: (1) se vztahuje na více Výrobků, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech - od okamžiku převzetí posledního Výrobku, dávky nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném dodávání Výrobků po určitou dobu - od okamžiku převzetí prvního Výrobku;
8.4.2. u ostatních smluv - od data uzavření smlouvy.
8.5. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
8.6. Výrobky - movitý majetek včetně movitého majetku s digitálními prvky:
8.6.1. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání Produktu - movité věci, včetně movitých věcí s digitálními prvky (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v internetovém obchodě). Prodávající provede vrácení platby stejným způsobem platby jako spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - pokud prodávající nenabídl spotřebiteli převzetí Produktu, může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud Produkt neobdrží zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
8.6.2. V případě Výrobků - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - je spotřebitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Výrobek prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím k jeho převzetí, ledaže prodávající nabídl, že si Výrobek vyzvedne sám. Pro dodržení lhůty postačí zaslat Produkt před jejím uplynutím.
8.6.3. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Výrobku - movité věci (včetně movité věci s digitálními prvky) - v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Výrobku.
8.7. Produkty - digitální obsah nebo digitální služby:
8.7.1. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování Produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby - ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy nesmí prodávající použít jiný obsah než osobní údaje poskytnuté nebo vytvořené spotřebitelem během užívání Produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby - poskytnutého prodávajícím, s výjimkou obsahu, který: (1) je užitečný pouze v souvislosti s digitálním obsahem nebo digitální službou, které byly předmětem smlouvy; (2) týká se výhradně činnosti spotřebitele během užívání digitálního obsahu nebo digitální služby poskytované prodávajícím; (3) byl podnikatelem spojen s jinými údaji a nelze jej od nich oddělit nebo jej lze oddělit pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí; (4) byl vytvořen spotřebitelem společně s jinými spotřebiteli, kteří jej mohou nadále využívat. S výjimkou případů uvedených v bodech 1 až 3 výše zpřístupní prodávající spotřebiteli na jeho žádost jakýkoli obsah jiný než osobní údaje, které spotřebitel poskytl nebo vytvořil při používání digitálního obsahu nebo digitální služby poskytované prodávajícím. V případě odstoupení od smlouvy může prodávající spotřebiteli zabránit v dalším užívání digitálního obsahu nebo digitální služby, zejména tím, že spotřebiteli znemožní přístup k digitálnímu obsahu nebo digitální službě nebo zablokuje uživatelský účet, čímž nejsou dotčena práva spotřebitele uvedená v předchozí větě. Spotřebitel má právo získat od prodávajícího digitální obsah bezplatně zpět, bez jakýchkoli překážek ze strany prodávajícího, v přiměřené lhůtě a v běžně používaném strojově čitelném formátu.
8.7.2. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování Produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby je spotřebitel povinen přestat tento digitální obsah nebo digitální službu používat a sdílet s třetími osobami.
8.8. Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:
8.8.1. V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - pokud spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen vrátit spotřebiteli žádné dodatečně vzniklé náklady.
8.8.2. V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - nese spotřebitel přímé náklady na vrácení Produktu.
8.8.3. V případě Produktu - služby, jejíž poskytování - na výslovnou žádost spotřebitele - započalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po takové žádosti, povinen zaplatit za služby poskytnuté do odstoupení od smlouvy. Výše platby se vypočítá úměrně rozsahu provedené služby s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Je-li cena nebo odměna nadměrná, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota provedené služby.
8.9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se na spotřebitele nevztahuje v souvislosti se smlouvami:
8.9.1. (1) za poskytnutí služby, za kterou je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající službu plně provedl s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před provedením služby informován o tom, že po provedení služby prodávajícím a převzetí této informace ztrácí právo na odstoupení od smlouvy; (2) u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) u nichž je předmětem služby movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - nikoliv prefabrikovaná, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb; (4) u nichž je předmětem služby movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - náchylná k rychlému znehodnocení nebo s krátkou dobou trvanlivosti; (5) u nichž je předmětem služby movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - dodávaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen; (6) u nichž jsou předmětem služby movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně spojeny s jinými movitými věcmi, včetně movitých věcí s digitálními prvky; (7) u nichž jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a které mohou být dodány až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit; (8) u nichž spotřebitel výslovně požádal, aby je prodávající navštívil za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; pokud prodávající poskytne další služby jiné, než spotřebitel požadoval, nebo dodá movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) jiné než náhradní díly nezbytné pro opravu nebo údržbu, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve vztahu k těmto dalším službám nebo výrobkům; (9) u nichž jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen; (10) na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném; (11) uzavřené prostřednictvím veřejné dražby; (12) na poskytování ubytovacích služeb jiných než k bydlení, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravovacích služeb, služeb pro volný čas, zábavy, sportovních nebo kulturních akcí, pokud je ve smlouvě uveden den nebo doba poskytnutí služby;  (13) v případě dodání digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající započal s plněním s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby informován o tom, že po poskytnutí služby prodávajícím a převzetí této informace ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, a prodávající poskytl spotřebiteli potvrzení uvedené v § 15 odst. 1 a 2 nebo § 21 odst. 1 zákona o právech spotřebitelů; (14) na poskytnutí služby, za kterou je spotřebitel povinen zaplatit cenu, v případech, kdy spotřebitel výslovně požádal prodávajícího o návštěvu za účelem provedení opravy a služba již byla s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele plně provedena.
8.10. Ustanovení tohoto bodu 8 Pravidel týkající se spotřebitele se od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data použijí i na poskytovatele služeb nebo objednatele, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu jí vykonávané podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě zákona o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.

9. USTANOVENÍ PRO PODNIKATELE

9.1. Tento oddíl Podmínek a ustanovení v něm obsažená se vztahují pouze na Uživatele Služby a Zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.
9.2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který není spotřebitel, do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné pohledávky vůči Prodávajícímu ze strany Zákazníka, který není spotřebitel.
9.3. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na provedení úplné nebo částečné platby předem, bez ohledu na způsob platby zvolený Zákazníkem a na skutečnost uzavření Kupní smlouvy.
9.4. Od okamžiku předání Produktu přepravci přechází výhody a břemena spojená s Produktem a nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození Produktu z Prodávajícího na Zákazníka, který není spotřebitelem. Prodávající v tomto případě neručí za ztrátu, vadu nebo poškození Produktu vzniklé jeho převzetím k přepravě až do jeho předání Zákazníkovi a za zpoždění při přepravě zásilky.
9.5. Je-li Produkt Zákazníkovi zaslán prostřednictvím přepravce, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen prohlédnout zásilku včas a způsobem přijatelným pro takové zásilky. Zjistí-li, že Produkt byl vadný nebo poškozený během přepravy, je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k prokázání odpovědnosti dopravce.
9.6. V souladu s článkem 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.
9.7. Záruční odpovědnost Prodávajícího za Produkt nebo za nesoulad Produktu s Kupní smlouvou je vyloučena.
9.8. Prodávající odpoví na reklamaci do 30 kalendářních dnů od jejího obdržení.
9.9. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím/Poskytovatelem služeb a Zákazníkem/Zákazníkem, který není spotřebitelem, budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího/Poskytovatele služeb.

10. PŘEZKOUMÁNÍ VÝROBKŮ

10.1. Prodávající umožňuje svým zákazníkům vydávat a zpřístupňovat stanoviska k výrobkům a internetovému obchodu za podmínek uvedených v tomto oddíle obchodních podmínek.
10.2. Zákazníkovi je umožněno vydat názor na Produkt nebo na Internetový obchod prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu. Tento formulář může být zpřístupněn přímo na webových stránkách Internetového obchodu (včetně externího widgetu) nebo může být zpřístupněn prostřednictvím individuálního odkazu, který Zákazník obdrží po nákupu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Při přidávání názoru může Zákazník přidat také grafické hodnocení nebo obrázek Produktu - pokud je taková možnost ve formuláři pro přidání názoru k dispozici.
10.3. Názor na Produkt může být vydán pouze na Produkty skutečně zakoupené v Internetovém obchodě Prodávajícího a Zákazníkem, který zakoupil hodnocený Produkt. Je zakázáno uzavírat fiktivní nebo předstírané Kupní smlouvy za účelem vydání posudku na Produkt. Posudek na Internetový obchod může vydat osoba, která je Zákazníkem Internetového obchodu.
10.4. Přidávání názorů klientů nesmí být využíváno k nezákonným činnostem, zejména k činnostem, které představují nekalou soutěž, nebo k činnostem, které porušují osobnostní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva prodávajícího nebo třetích osob. Při přidávání názoru je Zákazník povinen jednat v souladu se zákonem, těmito Obchodními podmínkami a dobrými mravy.
10.5. Názory mohou být zpřístupněny přímo na webových stránkách Internetového obchodu (např. u daného Produktu) nebo na externí službě pro sběr názorů, se kterou Prodávající spolupracuje a na kterou je na webových stránkách Internetového obchodu odkazováno (a to i prostřednictvím externího widgetu umístěného na webových stránkách Internetového obchodu).
10.6. Prodávající zajistí, aby zveřejněné recenze Produktů pocházely od jeho Zákazníků, kteří daný Produkt zakoupili. Za tímto účelem Prodávající podnikne následující kroky k ověření, že recenze pocházejí od jeho Zákazníků.
10.6.1. Zveřejnění názoru vydaného prostřednictvím formuláře dostupného přímo na internetových stránkách internetového obchodu vyžaduje předchozí ověření Poskytovatelem služeb. Ověření spočívá v kontrole souladu názoru s těmito obchodními podmínkami, zejména v kontrole, zda osoba vydávající názor je zákazníkem Internetového obchodu - v takovém případě Prodávající ověří, zda tato osoba provedla nákup v Internetovém obchodě, a v případě názoru na Produkt Prodávající navíc ověří, zda tato osoba zakoupila recenzovaný Produkt. Ověření probíhá bez zbytečného odkladu.
10.6.2. Prodávající zasílá svým Zákazníkům (i prostřednictvím externí služby pro zpětnou vazbu, se kterou spolupracuje) individuální odkaz na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při nákupu - přístup k formuláři pro zpětnou vazbu je tak umožněn pouze Zákazníkovi, který Produkt zakoupil v Internetovém obchodě.
10.6.3. V případě pochybností Prodávajícího nebo námitek směřujících k Prodávajícímu ze strany jiných Zákazníků nebo třetích osob o tom, zda konkrétní názor pochází od Zákazníka nebo zda konkrétní Zákazník zakoupil konkrétní Produkt, si Prodávající vyhrazuje právo kontaktovat autora názoru za účelem vyjasnění a potvrzení, že je skutečně Zákazníkem Internetového obchodu nebo zakoupil recenzovaný Produkt.
10.7. Případné připomínky, odvolání proti ověření názoru nebo námitky, zda konkrétní názor pochází od Zákazníka nebo zda konkrétní Zákazník zakoupil konkrétní Výrobek, lze uplatnit způsobem obdobným reklamačnímu řízení uvedenému v bodě 6 Obchodních podmínek.
10.8. Prodávající nezveřejní ani nezajistí, aby jiná osoba zveřejnila nepravdivé názory nebo doporučení zákazníků, a nezkreslí názory nebo doporučení zákazníků za účelem propagace svých výrobků. Prodávající poskytuje jak pozitivní, tak negativní recenze. Prodávající neposkytuje sponzorované recenze.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu jsou uzavírány v polštině.
11.2. Změna podmínek:
11.2.1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel ze závažných důvodů, tj.: změny zákona; změny způsobů platby a dodání – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují implementaci ustanovení těchto obchodních podmínek.
11.2.2. V případě uzavírání smluv kontinuálního charakteru (např. poskytování elektronické služby – Účet) dle těchto Podmínek, jsou pro Zákazníka závazné novelizované předpisy, pokud byly zachovány náležitosti uvedené v článku 384 a 384[1] občanského zákoníku, to znamená, že Zákazník byl o změnách řádně informován a smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení nevypověděl. V případě, že by změnou Podmínek došlo k zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo navýšení u stávajícího Zákazníka, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit.
11.2.3. V případě uzavírání smluv jiného charakteru než průběžných smluv (např. Kupní smlouva) podle těchto Podmínek nebudou změny Podmínek žádným způsobem dotčeny práva Uživatelů služby/Zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, kteří uzavřeli smlouvu přede dnem nabytí účinnosti změn Pravidel, zejména změny Podmínek neovlivní již zadané nebo zadávané objednávky a uzavřené, implementované nebo realizované Kupní smlouvy.
11.3. V záležitostech neupravených těmito Nařízeními platí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o elektronických službách ze dne 18. července 2002. (Sbírka zákonů 2002 č. 144, pozice 1204 ve znění pozdějších předpisů); pro Kupní smlouvy uzavřené do 24.12.2014 se spotřebiteli - ustanovení zákona o ochraně některých práv spotřebitele a o odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2.3.2000. (Sbírka zákonů. 2000 č. 22, pozice 271 ve znění pozdějších předpisů) a zákon o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a novela občanského zákoníku ze dne 27. července 2002. (Sbírka zákonů 2002 č. 141, část 1176, ve znění pozdějších předpisů); pro Kupní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (Sbírka zákonů 2014 r. pozice 827 ve znění pozdějších předpisů); a další příslušná ustanovení obecně platných právních předpisů.

12. VZOROVÉ FORMULÁŘE

12.1. Vzorový formulář pro odstoupení (formulář pro vrácení) – STÁHNOUT
12.2. Vzorový reklamační formulář – STÁHNOUT

Pravidla platná do 16.1.2023 - ODKAZ

Objednávku zadáváte jménem společnosti registrované v EU, takže v našem obchodě jsou ceny za vaši objednávku zobrazeny bez DPH. Po provedení objednávky obdržíte spolu se zbožím fakturu s 0% DPH.