Doprava zdarma od 3099 Kč
Doprava zdarma od 3099 Kč
 Vrácení 30 dní
Vrácení 30 dní
Přes 17 000 produktů
Přes 17 000 produktů

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU TENNIS-ZONE.CZ

OBSAH:

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  2. ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
  3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  6. PRÁVA SUBJEKTU ŮDAJŮ
  7. COOKIES A ANALYTIKY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů Internetového obchodu slouží pro informační účely, což znamená, že nejsou zdrojem závazků pro Uživatele služby nebo Zákazníky Internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem Internetového obchodu, včetně základu, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o použití souborů cookie a analytických nástrojů v Internetovém obchodě.
1.2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je Strefa Tenisa Spółka z ograniczoną odpowidzialnością Spółka Komandytowa se sídlem ve Varšavě (adresa sídla a doručovací adresa: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) zapsaná v rejstříku podnikatelů pod číslem Národního soudního rejstříku 0000545256; rejstříkový soud, u kterého jsou uloženy záznamy společnosti: Okresní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; NIP 70100469498; REGON: 360859723; e-mailová adresa: [email protected] a telefonní číslo: (+48) 22 823 37 48 – dále jen „Správce“ a který je jak Poskytovatelem služeb Internetového obchodu, tak Prodávajícím.
1.3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů určeného Správcem: [email protected]
1.4. Osobní údaje v Internetovém obchodě jsou Správcem zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“. Oficiální znění nařízení GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.5. Používání Internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Uživatelem služby nebo Zákazníkem dobrovolné, až na dvě výjimky: (1) uzavření dohody se Správcem – neposkytnutí osobních údajů v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách, jakož i v podmínkách Internetového obchodu a těchto Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb se Správcem má za následek nemožnost uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a pokud si subjekt údajů přeje takovou smlouvu se Správcem uzavřít, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných pro uzavření smlouvy je pokaždé předem specifikován na stránkách Internetového obchodu a v obchodních podmínkách Internetového obchodu; (2) Zákonné povinnosti Správce – poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných právních předpisů, které ukládají Správci zpracování osobních údajů (např. zpracování údajů za účelem vedení daňové nebo účetní knihy) a jejich neposkytnutí bude bránit Správci v plnění těchto povinností.
1.6. Správce věnuje zvláštní péči ochraně zájmů subjektů údajů, kterých se osobní údaje týkají, a zejména odpovídá za to, že jím shromážděné údaje jsou: (1) zpracovávány dle zákona; (2) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; (3) v podstatě správné a přiměřené ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány; (4) uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, a (5) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, přijetím vhodných technických nebo organizačních opatření.
1.7. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i k rizikům různé pravděpodobnosti a závažnosti pro práva a svobody fyzických osob, zavede Správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování se provádí v souladu s tímto nařízením. Tato opatření budou v případě potřeby přezkoumána a aktualizována. Správce přijme technická opatření, aby zabránil neoprávněným osobám získávat a upravovat osobní údaje přenášené elektronicky.
1.8. Všechna slova, fráze a zkratky, které se objevují v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a začínají velkým písmenem (např. Prodávající, Internetový obchod, Elektronická služba), by měly být chápány tak, jak je definováno v podmínkách Internetového obchodu dostupných na webových stránkách v Internetovém obchodě.

2. ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2.1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy - a v rozsahu, kdy - je splněna nejméně jedna z následujících podmínek: (1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; (2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
2.2. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje alespoň jeden ze základů uvedených v bodě 2.1 Zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní základ zpracování osobních údajů Uživatelů služeb a Zákazníků Internetového obchodu Správcem je uveden v další části Zásad ochrany osobních údajů - ve vztahu k účelu osobních údajů. 

3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3.1. Účel, základ, doba a příjemce osobních údajů zpracovávaných Správcem pokaždé vyplývají z akcí provedených daným Uživatelem služby nebo Zákazníkem v Internetovém obchodě, nebo Správcem.  Pokud se například Zákazník rozhodne pro nákup v Internetovém obchodě a zvolí osobní odběr zakoupeného produktu místo doručení kurýrem, budou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy, ale již nebudou dostupné dopravci realizujícímu zásilky jménem Správce.

3.2. Správce může uchovávat osobní údaje v rámci Internetového obchodu pro následující účely, na základě a po dobu uvedenou v následující tabulce:

Účel zpracování dat Právní základ pro zpracování údajů Doba uchování údajů
Plnění kupní smlouvy nebo poskytování smlouvy o elektronické službě nebo jednání na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv Článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR (plnění smlouvy) – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy. Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro uzavření, ukončení nebo jiný způsob ukončení uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronické služby.
Přímý marketing Článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR (oprávněný zájem správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce – péče o zájmy a pozitivní image správce, jeho Internetového obchodu a směřování k prodeji produktů.  Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení pohledávek Správce vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce. Promlčecí lhůta je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro pohledávky z podnikání je tři roky a pro kupní smlouvu dva roky). Správce nesmí zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu, pokud subjekt údajů vznese v tomto ohledu námitku.

Marketing Článek 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR (souhlas) – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely Správcem. Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.
Stanovisko zákazníka k uzavřené kupní smlouvě Článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR (oprávněný zájem správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce – péče o zájmy a pozitivní image správce, jeho Internetového obchodu a směřování k prodeji produktů. Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení pohledávek Správce vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce. Promlčecí lhůta je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro pohledávky z podnikání je tři roky a pro kupní smlouvu dva roky).
Vedení daňového účetnictví Článek 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR ve vztahu k článku 86 odst. 1 daňového řádu, od 17.1.2017 (Sbírka zákonů z roku 2017 pozice 201) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Údaje jsou uchovávány po dobu, kterou ukládá zákon ukládající správci povinnost vést daňové účetnictví (do uplynutí promlčecí lhůty pro daňovou povinnost, pokud daňové zákony nestanoví jinak).
Zjišťování, vymáhání nebo obhajoba pohledávek, které mohou být vzneseny vůči Správci Článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR (oprávněný zájem správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce – spočívající ve zjišťování, uplatňování a obhajobě pohledávek, které správce může vznést nebo které mohou být vůči správci uplatněny. Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků, které lze vůči správci uplatnit (základní promlčecí doba pro nároky vůči správci je šest let).
Používání webových stránek Internetového obchodu a zajišťování jejich správného fungování Článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR (oprávněný zájem správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce – provozování a udržování webových stránek internetového obchodu. Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce. Promlčecí lhůta je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro pohledávky z podnikání je tři roky a pro kupní smlouvu dva roky).
Vedení statistik a analýza návštěvnosti v internetovém obchodě Článek 6 odstavec 1 point f) GDPR (oprávněný zájem správce) –zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce – statistiky a analýzy návštěvnosti v Internetovém obchodě za účelem zlepšení fungování Internetového obchodu a zvýšení prodeje Produktů. Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce. Promlčecí lhůta je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro pohledávky z podnikání je tři roky a pro kupní smlouvu dva roky).

  

4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
4.1. Pro správné fungování Internetového obchodu, včetně realizace uzavřených kupních smluv, je nezbytné, aby Správce využíval služeb třetích osob (jako je poskytovatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a chránilo práva subjektů údajů.
4.2. Předání údajů Správcem neprobíhá v každém případě a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů – Správce předává údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro účely zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu potřebném k jeho provedení. Například pokud Zákazník využívá osobní sběr, jeho údaje nebudou předány dopravci spolupracujícímu se Správcem.
4.3. Osobní údaje Uživatelů služeb a Zákazníků internetového obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
4.3.1. dopravci/ speditéři/ kurýrní zprostředkovatelé/ subjekty provozující sklady a/nebo přepravní proces – v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využije způsob doručení Produktu poštou nebo kurýrem, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka zvolenému přepravci, speditérovi nebo zprostředkovateli vyřizujícímu zásilky jménem Správce, a pokud se zásilka uskutečňuje z externího skladu – subjektu provozujícího sklad a/nebo proces expedice – v rozsahu nezbytném k uskutečnění dodání Produktu Zákazníkovi.
4.3.2. subjekty vyřizující elektronické platby nebo platby kartou – v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá elektronickou platební metodu nebo platbu kartou, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu vyřizujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě jménem Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování platby provedené Zákazníkem.
4.3.3. dodavatel průzkumného systému – v případě Zákazníka, který uzavřel kupní smlouvu, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu zajišťujícímu systém průzkumů veřejného mínění uzavíraných v Internetovém obchodě jménem Správce v rozsahu nezbytném k vyjádření názoru Zákazníka pomocí systému průzkumu veřejného mínění.
4.3.4. poskytovatelé služeb dodávající Správci technická, IT a organizační řešení umožňující Správci podnikání, včetně Internetového obchodu a Elektronických služeb prostřednictvím něj poskytovaných (zejména poskytovatelé počítačového softwaru pro provozování Internetového obchodu, e-mail a hosting a poskytovatel softwaru pro správu společnosti a poskytování technické podpory správci) – Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému poskytovateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro účel zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
4.3.5. poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující účetní, právní nebo poradenskou podporu správci (zejména účtárna, advokátní kancelář nebo inkasní společnost) – Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému poskytovateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro účel zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

5.1. GDPR vyžaduje, aby Správce informoval o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a alespoň v těchto případech o relevantních informacích o pravidlech pro jejich provádění, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na tuto skutečnost poskytuje Správce informace týkající se možného profilování v této části Zásad ochrany osobních údajů.
5.2. Správce může využívat profilování v Internetovém obchodě pro účely přímého marketingu, avšak rozhodnutí přijatá Správcem na jeho základě se netýkají uzavření či odmítnutí uzavření kupní smlouvy ani možnosti využití Elektronických služeb v Internetovém obchodě. Důsledkem používání profilování v Internetovém obchodě může být například poskytnutí slevy, zaslání slevového kódu, připomenutí nedokončených nákupů, podání návrhu Produktu, který může odpovídat zájmům nebo preferencím osoby, nebo navržení výhodnější podmínky oproti standardní nabídce Internetového obchodu. Navzdory profilování záleží na osobě a jejím svobodným rozhodnutí, zda bude chtít využít takto získanou slevu nebo lepší podmínky a nakoupit v Internetovém obchodě.
5.3. Profilování v Internetovém obchodě spočívá v automatické analýze nebo předpovídání chování osoby na webu Internetového obchodu, např. přidáním konkrétního Produktu do nákupního košíku, procházením stránky konkrétního Produktu v Internetovém obchodě nebo analýzou předchozí historie nákupů uskutečněných v Internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce disponuje osobními údaji osoby, aby jí mohl zaslat např. slevový kód.
5.4. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenos – subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost svých osobních údajů. Podrobné podmínky pro výkon výše uvedených práv jsou uvedeny v článcích 15-21 GDPR.
6.2. Právo kdykoli odvolat souhlas – osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány na základě uděleného souhlasu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR), má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, k němuž došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.
6.3. Právo podat stížnost dozorovému úřadu – osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány, má právo podat stížnost u dozorového úřadu způsobem a postupem uvedeným v ustanoveních GDPR a polského práva, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.
6.4. Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo na základě jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo výkon veřejné moci) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování podle těchto ustanovení. Správce v takovém případě nesmí dále zpracovávat tyto osobní údaje, pokud neprokáže existenci platných oprávněných důvodů pro zpracování, které mají přednost před zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvodů pro zjišťování, uplatňování nebo obhajobu pohledávek.
6.5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu – pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely takového marketingu včetně profilování, v rozsahu, v jakém se zpracování týká takového přímého marketingu.
6.6. Za účelem výkonu práv uvedených v této části Zásad ochrany osobních údajů můžete kontaktovat Správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou na začátku Zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře k dispozici na webových stránkách Internetového obchodu.

 

7. COOKIES A ANALYTIKY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

7.1. Cookies jsou malé datové soubory ve formě textu, zasílané serverem a uložené na webových stránkách návštěvníka Internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě chytrého telefonu – v závislosti na tom, na jakém zařízení návštěvník prohlíží Internetový obchod). Podrobné informace o cookies, stejně jako historii jejich vytváření, naleznete zde: http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie .
7.2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, když návštěvníci používají webové stránky Internetového obchodu pro následující účely:
7.2.1. identifikace Zákazníka jako přihlášeného do internetového obchodu a prokázání, že je přihlášen;
7.2.2. zapamatování produktů přidaných do nákupního košíku za účelem zadání objednávky;
7.2.3. zapamatování údajů z objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů Internetového obchodu;
7.2.4. přizpůsobení obsahu stránky Internetového obchodu individuálním preferencím Zákazníka (např. barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizace využívání webových stránek Internetového obchodu;
7.2.5. provádění anonymních statistik o tom, jak používat webovou stránku Internetového obchodu;
7.2.6. remarketing, tedy studování charakteristik chování návštěvníků Internetového obchodu anonymním analyzováním jejich aktivit (např. opakované návštěvy určitých stránek, klíčová slova atd.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytování reklam přizpůsobených jejich očekávaným zájmům, i když navštíví jiné webové stránky v reklamní síti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd..
7.3. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu standardně přijímá ukládání cookies. Každý má možnost upřesnit podmínky používání cookies pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo úplně zakázat možnost ukládání cookies – v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce Internetového obchodu (například nemusí být možné projít přes Objednávkový formulář z důvodu nezapamatování produktů v nákupním košíku během dalších kroků zadávání objednávky).
7.4. Nastavení vašeho internetového prohlížeče ohledně cookies je relevantní z hlediska vašeho souhlasu s používáním cookies naším Internetovým obchodem – v souladu s předpisy lze tento souhlas udělit také prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pokud souhlas nechcete udělit, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého internetového prohlížeče pro soubory cookie.
7.5. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejich odstranění v nejrozšířenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v sekci nápovědy vašeho webového prohlížeče a na následujících stránkách (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge)
7.6. Správce může v Internetovém obchodě používat analytické služby Google, Universal Analytics poskytované společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) a Hotjar poskytované společností Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Tyto služby pomáhají Správci vést statistiky a analyzovat provoz v Internetovém obchodě. Shromážděná data jsou zpracovávána v rámci výše uvedených služeb za účelem generování statistik užitečných při správě Internetového obchodu a analýze provozu v Internetovém obchodě. Tato data jsou agregovaná. Správce prostřednictvím výše uvedených služeb v Internetovém obchodě shromažďuje takové údaje, jako jsou zdroje a prostředky získávání návštěvníků Internetového obchodu a jejich chování na webu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých stránky navštěvují, IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.
7.7. Je možné snadno zablokovat sdílení informací o své aktivitě na webu Internetového obchodu pomocí Google Analytics – můžete si například nainstalovat doplněk prohlížeče od společnosti Google Ireland Ltd. dostupný zde: https://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7.8. Správce může v Internetovém obchodě používat službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Tato služba pomáhá Správci měřit efektivitu reklam a zjišťovat, co návštěvníci Internetového obchodu dělají, a také jim zobrazovat přizpůsobené reklamy. Podrobné informace o tom, jak Facebook Pixel funguje, najdete na následující webové adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7.9. Chování Facebook Pixel můžete spravovat v nastavení předvoleb pro reklamy na svém účtu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
7.10. Správce může používat nástroje poskytované společností EBROS Mariusz Rosa (Zielonka, Olimpijska 27, 06-220 Zielonka, REGON 015163101, EU PL952 187 57 34) v Internetovém obchodě. Tyto služby pomáhají Správci automatizovat proces zákaznických služeb v Internetovém obchodě. Služba spočívá v implementaci chatovacího pluginu umožňujícího Zákazníkovi kontaktovat Prodávajícího v reálném čase z webové stránky Internetového obchodu. Další informace o tom, jak nástroje Czater.biz fungují, naleznete na následující webové adrese: https://www.chater.biz/site/privacy-policy.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce vám doporučuje, abyste si po návštěvě jiných stránek přečetli zásady ochrany osobních údajů, které jsou uvedené tam. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na Internetový obchod Správce.

Objednávku zadáváte jménem společnosti registrované v EU, takže v našem obchodě jsou ceny za vaši objednávku zobrazeny bez DPH. Po provedení objednávky obdržíte spolu se zbožím fakturu s 0% DPH.